Klepnutím na „Přijmout“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení ke zlepšení navigace na stránce, analýzu používání stránky a pomoc při našem marketingovém úsilí. Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

ochrany soukromí uživatelů

Zásady ochrany osobních údajů

VETCENTRUM Duchek s.r.o., IČO: 27393534, se sídlem K Hájům 2671/8, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze po sp. zn. C 110378  (dále jen „Vetcentrum“) Vám tímto poskytuje informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

        I. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Vetcentrum. V záležitostech správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

  • e-mailové adresy provoz@vetcentrum.cz,
  • telefonicky na +420 251 511 651 nebo + 420 775 688 637,
  • datovou schránkou ID crfaa6c nebo
  • písemně na adrese K Hájům 2671/8, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

         II. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme v rámci plnění předmětu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnými stavovskými předpisy Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen „Stavovské předpisy“). Jedná se zejm. o osobní údaje chovatelů, zaměstnanců, smluvních partnerů, ostatních návštěvníků veterinární nemocnice a kliniky a návštěvníků našich internetových stránek.

Kategorie osobních údajů, rozsah jejich zpracování a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v nezbytném rozsahu a jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Vaše osobní údaje mohou být následně uloženy po dobu, po kterou nám takovou povinnost ukládají obecně závazné právní předpisy nebo Stavovské předpisy, nebo po dobu nezbytnou pro hájení našich oprávněných zájmů nebo pro hájení oprávněných zájmů třetí osoby. Uložení Vašich osobních údajů probíhá vždy v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy a Stavovskými předpisy.

         III. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje, jaký k tomu máme důvod a jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme?

         1. Zpracování osobních údajů chovatelů, popř. jejich zákonných zástupců

Osobní údaje chovatelů, popřípadě jejich zákonných zástupců zpracováváme za účelem poskytování veterinární péče pacientům.

Zákonnost zpracování je založena v prvé řadě na plnění smluvního vztahu / objednávky.

Zákonnost zpracování je založena také na splnění povinností, které nám v souvislosti se shora uvedeným účelem ukládají obecně závazné právní předpisy. Tyto povinnosti zahrnují mj. řádné vedení zdravotnické dokumentace pacienta, povinné záznamy do informačního systému centrální evidence psů nebo řádné vedení a uchování účetních a daňových dokladů. Tyto povinnosti jsou stanovené zejm. zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), Profesním řádem Komory veterinárních lékařů České republiky, účetními a daňovými zákony. 

Z důvodu plnění smluvního vztahu (objednávky) nebo zákonných povinností je nutné zpracovávat osobní údaje chovatelů, popř. jejich zákonných zástupců v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště chovatele, popřípadě jeho zákonného zástupce, bankovní spojení (v případě bezhotovostních úhrad); v případě chovatele psa též číslo telefonu chovatele psa nebo jeho zákonného zástupce.

Shora uvedené osobní údaje můžeme zpracovávat též v případě, že by to bylo nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob. 

V souvislosti s poskytováním veterinární péče pacientům můžeme zpracovávat i jiné osobní údaje chovatelů, popř. jejich zástupců, pokud nám k tomu udělí svůj souhlas, a to pouze v rozsahu a za účelem, ke kterému byl souhlas udělen. Na základě dobrovolného souhlasu můžeme kupř. využívat kontaktní údaje ke sjednávání termínů ošetření a jejich změn, nebo předávat osobní údaje chovatelským klubům.

Doba uchování osobních údajů chovatelů, popř. jejich zákonných zástupců závisí na konkrétním právním důvodu jejich zpracování. Zdravotní dokumentaci jsme povinni uchovávat po dobu nejméně tří let od jejího vyhotovení, záznamy o použití léčiv nejméně po dobu pěti let od jejich vyhotovení. Účetní doklady jsou uchovávány po dobu stanovenou účetními a daňovými zákony. V případě zpracování na základě dobrovolného souhlasu nebo z důvodu oprávněného zájmu závisí doba zpracování na délce jeho trvání.

V souvislosti s poskytováním veterinární péče pacientům může dojít k předávání osobních údajů v rámci plnění povinností, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech, nebo v případě hájení našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob (př. při vymáhání nároku).

         2. Zpracování osobních údajů zaměstnanců

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu a s tímto vztahem souvisejícím.

Zákonnost zpracování je založena v prvé řadě na plnění smluvního vztahu.

Zákonnost zpracování je založena také na splnění povinností, které nám v souvislosti se shora uvedeným účelem ukládají obecně závazné právní předpisy. Tyto povinnosti jsou stanovené zejm. zákony z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, účetními a daňovými zákony. 

Z důvodu plnění smluvního vztahu nebo našich zákonných povinností je nutné zpracovávat osobní údaje zaměstnanců v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa místa trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo, podpis a ostatní údaje a informace o zaměstnanci plynoucí z obsahu pracovního poměru (př. výše mzdy apod.).

Shora uvedené osobní údaje můžeme zpracovávat též v případě, že by to bylo nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob. 

Doba uchování osobních údajů zaměstnanců závisí na konkrétním právním důvodu jejich zpracování a je stanovena primárně zákony z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, účetními a daňovými zákony. V případě zpracování z důvodu oprávněného zájmu závisí doba zpracování na délce jeho trvání.

V souvislosti s plněním práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu může dojít k předávání osobních údajů v rámci plnění povinností, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech, nebo v případě hájení našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob (př. při vymáhání nároku).

         3. Zpracování osobních údajů smluvních partnerů a dodavatelů

Osobní údaje smluvních partnerů a dodavatelů zpracováváme za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy nebo přijaté objednávky.

Zákonnost zpracování je založena v prvé řadě na plnění smluvního vztahu / objednávky.

Zákonnost zpracování je založena také na splnění povinností, které nám v souvislosti se shora uvedeným účelem ukládají obecně závazné právní předpisy. Tyto povinnosti jsou stanovené zejm. účetními a daňovými zákony. 

Z důvodu splnění smluvního vztahu (objednávky) nebo zákonných povinností je nutné zpracovávat osobní údaje smluvních partnerů a dodavatelů, které jsou podnikajícími fyzickými osobami, v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení (jsou-li součástí obchodní firmy), IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, bankovní spojení. V případě dodavatelů, kteří jsou právnickými osobami, je nutné zpracování osobních údajů jejich oprávněných zástupců – fyzických osob v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení.

Shora uvedené osobní údaje můžeme zpracovávat též v případě, že by to bylo nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob. 

Doba uchování osobních údajů smluvních partnerů a dodavatelů závisí na konkrétním právním důvodu jejich zpracování a závisí v prvé řadě na dálce trvání smluvního vztahu nebo obchodní spolupráce. Doba uchování osobních údajů je stanovena též účetními a daňovými zákony. V případě zpracování z důvodu oprávněného zájmu závisí doba zpracování na délce jeho trvání.

V souvislosti s plněním práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy nebo přijaté objednávky může dojít k předávání osobních údajů v rámci plnění povinností, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech, nebo v případě hájení našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob (př. při vymáhání nároku).

         4. Zpracování osobních údajů návštěvníků veterinární nemocnice a kliniky

Osobní údaje návštěvníků veterinární nemocnice a kliniky zpracováváme za účelem ochrany našeho majetku a ostatních našich oprávněných zájmů, a to prostřednictvím kamerového systému umístěného v prostorách veterinární nemocnice a kliniky provozované na adrese našeho sídla. Snímané prostory jsou na místě samém označeny.

Zákonnost zpracování je založena naším oprávněným zájmem na ochraně našeho majetku a ostatních našich oprávněných zájmů.

Za shora uvedeným účelem zpracováváme osobní údaje osob pohybujících se ve snímaných prostorách v rozsahu fyzické podoby a hlasu.

Shora uvedené osobní údaje můžeme zpracovávat též v případě, že by to bylo nezbytné pro účely oprávněných zájmů třetích osob. 

Doba uchování osobních údajů osob pohybujících se ve snímaných prostorách je základně 7 dnů. V jednotlivých odůvodněných případech může být prodloužena (zejm. v případě bezpečnostního incidentu) a to na dobu nezbytně dlouhou v závislosti na dálce trvání našeho oprávněného zájmu.

V souvislosti se shora uvedeným účelem může dojít k předávání osobních údajů třetím osobám, pokud to bude nezbytné pro hájení našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí osoby (zejm. k uplatňování právních nároků, poskytnutí součinnosti orgánům činným v trestním řízení).

         5. Zpracování osobních údajů v rámci nahrávání příchozích a odchozích hovorů

Veškeré příchozí i odchozí hovory s pracovníky Vetcentra jsou automaticky nahrávány, o čemž budete vždy informováni v úvodu telefonního hovoru. Pokud s nahráváním nesouhlasíte, nekontaktujte nás telefonicky a pokud jsme kontaktovali my vás, zavěste.

Při nahrávání telefonních hovorů může dojít ke zpracování osobních údajů za různými účely v závislosti na obsahu hovoru. Těmto účelům jsou věnovány jednotlivé samostatné části tohoto dokumentu. Kromě obsahu hovoru dochází samotným nahráváním vždy ke zpracování vašeho osobního údaje – hlasu. Zákonnost tohoto zpracování je založena naším oprávněným zájmem zejm. na evidenci objednávek nebo smluvních vztahů, evidenci reklamací, kontrole jednání stran ohledně plnění smlouvy nebo objednávky, zájmu na uplatňování a vymáhání našich právních nároků, vč. řádné obrany v případě soudních sporů a jejich předcházení.

Doba uchování nahrávek činí standardně 6 měsíců. V jednotlivých odůvodněných případech může být prodloužena na nezbytně nutnou dobu, která závisí na dálce trvání našeho oprávněného zájmu.

         6. Zpracování osobních údajů návštěvníků našich internetových stránek a sociálních sítí

Osobní údaje návštěvníků internetových stránek www.vetcentrum.cz zpracováváme za účelem zajištění jejich provozu.

Zákonnost zpracování je založena naším oprávněným zájmem na sebeprezentaci prostřednictvím internetových stránek.

Za shora uvedeným účelem zpracováváme osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek v rozsahu IP adresy.

V souvislosti s provozem našich internetových stránek můžeme zpracovávat IP adresu jejich návštěvníka též za účelem sledování jejich návštěvnosti nebo pro marketingové nástroje, pokud nám k tomu udělí svůj souhlas.

Doba uchování osobních údajů návštěvníků našich internetových stránek činí základně 14 dnů od poslední návštěvy internetových stránek. V jednotlivých odůvodněných případech může být prodloužena na nezbytně nutnou dobu, která závisí na dálce trvání našeho oprávněného zájmu.

V souvislosti se shora uvedeným účelem může dojít k předávání osobních údajů (IP adresy) společnosti Webglobe, s.r.o., Google LLC, Meta Platforms, Inc., LinkedIn Corporation a Webflow, Inc.

Pokud navštívíte naše sociální sítě a v rámci svého přípěvku na nich zveřejníte svoje osobní údaje, udílíte nám tím fakticky souhlas s jejich zpracováním za účelem zveřejnění v rámci Vašeho příspěvku a v rámci případných reakcí na Váš příspěvek na těchto sociálních sítích. Zákonnost zpracování je v tomto případě založena Vaším dobrovolným souhlasem. Tyto Vaše osobní údaje jsou uchovány pouze po dobu jejich zveřejnění na sociálních sítích.

         IV. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

         1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo po nás požadovat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat k těmto osobním údajům přístup. Můžete požadovat i některé další informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů jako jsou účely jejich zpracování, sdělení kategorií dotčených osobních údajů nebo sdělení plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné ji určit, pak alespoň sdělení kritérií použitých pro její stanovení.

         2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas.

         3. Právo na opravu

Jednou ze základních zásad zpracování osobních údajů je jejich přesnost. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné, můžete žádat jejich opravu. Dotčené osobní údaje na Vaši žádost ověříme a případnou nepřesnost opravíme.

S přihlédnutím k účelu zpracování můžete žádat též doplnění neúplných osobních údajů.

         4. Právo na výmaz

Pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR a zároveň není zpracování Vašich osobních údajů nezbytné s ohledem na některou z okolností, která uplatnění tohoto práva podle GDPR vylučuje, máte právo po nás požadovat, abychom vymazali (zlikvidovali) Vaše osobní údaje a dále je neuchovávali.

Mezi důvody, pro které můžete žádat výmaz Vašich osobních údajů, patří zejm. skutečnost, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, dále pak že jste odvolal(a) udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování (viz též „právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů“), nebo pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně.

Uplatnění práva na výmaz vylučuje např. okolnost, že jejich zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

         5. Právo na omezení zpracování

Pokud nastane některý z níže uvedených případů, máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů: 

pokud byste popíral(a) přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit,

zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl(a) výmaz Vašich osobních údajů a žádal(a) byste místo toho omezení jejich použití,

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, avšak Vy byste je požadoval(a) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

vznesl(a)-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody (viz též „právo vznést námitku“).

Pokud by bylo zpracování Vašich údajů omezeno, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

         6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Díky právu na přenositelnost údajů od nás můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,  a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho dobrovolného souhlasu nebo na základě smlouvy a zároveň zpracování těchto osobních údajů probíhá automatizovaně. Bude-li to technicky proveditelné, můžete po nás též žádat, abychom předali Vaše údaje přímo jinému správci.

Právem na přenositelnost údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

         7. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se jedná o zpracování z důvodu veřejného zájmu, při výkonu veřejné moci, anebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Vznesete-li takovou námitku, budou Vaše údaje nadále zpracovávány pouze v případě prokazatelných závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

         8. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

O pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku Vás informuje dozorový úřad, u kterého podáte stížnost.

Rezervujte si svůj termín u nás

Nemusíte hledat volné termíny jinde – objednejte si návštěvu u nás a dopřejte svému mazlíčkovi tu nejlepší lékařskou péči. Vyplňte jednoduchý online formulář a o zbytek se postaráme my.

objednat se

Rezervace

Rádi bychom Vám představili jednoduchý a pohodlný způsob, jak rezervovat termín pro Vašeho miláčka. Prosím, vyplňte následující formulář a my se postaráme o zbytek.

MVDr. Anna Goldsbrough Tvrdá
MVDr. Antonín Vysloužil
MVDr. Barbora Krhut
MVDr. Denisa Blahová
MVDr. Denisa Metelová
MVDr. Jakub Prokop
MVDr. Jan Krhut
MVDr. Jaroslava Bláhová
MVDr. Jiří Boštička
MVDr. Jiří Němeček
MVDr. Lenka Veverková, Ph.D.
MVDr. Lucia Revúcka
MVDr. Lucie Mašátová
MVDr. Lukáš Duchek
MVDr. Marcela Kubíčková
MVDr. Marek Huslar
MVDr. Marie Procházková
MVDr. Marta Skrejvalová
MVDr. Michaela Kubištová
MVDr. Michaela Prokop
MVDr. Mária Vaňugová
MVDr. Pavla Mordačíková
MVDr. Petra Surová
MVDr. Radka Vrublovská
MVDr. Robin Ehl
MVDr. Roman Musálek
MVDr. Romana Koblovská
MVDr. Tomáš Hanuš
MVDr. Veronika Kadlecová
MVDr. Veronika Večerková
MVDr. Zuzana Ščehovičová
MVDr. Šárka Křepčíková
(Lékařské zprávy, lékařské záznamy, výsledky atd.)
MVDr. Anna Goldsbrough Tvrdá
MVDr. Antonín Vysloužil
MVDr. Barbora Krhut
MVDr. Denisa Blahová
MVDr. Denisa Metelová
MVDr. Jakub Prokop
MVDr. Jan Krhut
MVDr. Jaroslava Bláhová
MVDr. Jiří Boštička
MVDr. Jiří Němeček
MVDr. Lenka Veverková, Ph.D.
MVDr. Lucia Revúcka
MVDr. Lucie Mašátová
MVDr. Lukáš Duchek
MVDr. Marcela Kubíčková
MVDr. Marek Huslar
MVDr. Marie Procházková
MVDr. Marta Skrejvalová
MVDr. Michaela Kubištová
MVDr. Michaela Prokop
MVDr. Mária Vaňugová
MVDr. Pavla Mordačíková
MVDr. Petra Surová
MVDr. Radka Vrublovská
MVDr. Robin Ehl
MVDr. Roman Musálek
MVDr. Romana Koblovská
MVDr. Tomáš Hanuš
MVDr. Veronika Kadlecová
MVDr. Veronika Večerková
MVDr. Zuzana Ščehovičová
MVDr. Šárka Křepčíková
Děkujeme Vám za odeslání formuláře pro rezervaci termínu ve veterinárním centru Vetcentrum Duchek. Vaše žádost byla úspěšně přijata a my ji nyní zpracováváme.
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.
zobrazit kontakty